Drepturile de autor, încheierea unui contract şi impozitele plătite

Cesiunea drepturilor de autor se diferenţiază de contractele de muncă în primul rând prin regimul juridic, total diferit aplicabil fiecărui tip de contract. Unui salariat cu contract de muncă i se aplică legislaţia muncii, dar celui care lucrează în baza unui contract de cesiune de drepturi de autor i se aplică în primul rând regulile speciale privind cesiunea acestor drepturi.

Cadrul legislativ privind drepturile de autor este reglementat prin Legea 8/1996, cu modificările ulterioare, cele mai recente fiind operate anul trecut.

– categorii de drepturi de proprietate intelectuală

Veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală fac parte din categoria veniturilor din activităţi independente. Principalele categorii de drepturi de proprietate intelectuală sunt drepturi de autor şi servicii conexe, brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice şi know how.

– ce operă/lucrări de arta pot fi cesionate?

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

– operele de artă grafică sau plastică, precum operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, ceramică, etc

– operele de arhitectură,

– lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general

– operele cinematografice,

– operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

– scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile, programele pentru calculator;

– operele ştiinţifice, cum ar fi comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;

– compoziţiile muzicale cu sau fără text;

– operele dramatice

– ce include un contract de cesiune a drepturilor de autor încheiat cu o instituţie de presă

– obiectul contractului – cedarea tuturor drepturilor patrimoniale de autor privind operele de creaţie în domeniul publicistic, pe o anumită perioadă

– drepturile cesionarului; de exemplu dreptul de a reproduce, distribui, închiria, împrumuta sau comunica public scrierile publicistice realizate de persoana în cauză,

– obligaţiile cedentului, precum realizarea de fotografii, ilustratii, creatii artistice, DTP, scrierea de articole şi predarea la timp a acestora

– prevederi privind remuneraţia: periodicitatea, cuantumul şi data plăţii

– clauze de confidenţialitate, prin care cel care cedează drepturile de autor se obligă să nu dezvăluie anumite date privind contractul încheiat sau cesionarul (proiectele acestuia, relaţiile cu terţii, etc)

– clauze de exclusivitate, prin care cel care cedează drepturile de autor se obligă să nu încheie alte contracte, convenţii sau înţelegeri care ar afecta contractul respectiv

– clauze de neconcurenţă sau concurenţă neloială, prin care cedentul se obligă să nu colaboreze în niciun fel cu alte instituţii de presă.

– modalităţi de încetare a contractului – la termen, prin voinţa părţilor, prin reziliere de către cedent sau desfiinţare de către cesionar.

– avantaje şi dezavantaje

Principalele avantaje ale obţinerii veniturilor pe baza drepturilor de autor:

• nu este necesară o formă de organizare specifică, gen SRL sau PFA, sau existenţa capitalului social;
• singurele obligaţii între plătitorul şi beneficiarul de venit sunt cele cuprinse în clauzele contractuale;
• pot fi încheiate contracte de drepturi de proprietate intelectuală ( drepturi de autor ) cu un număr nelimitat de beneficiari;
• gestionarea taxelor şi contribuţiilor este simplă;
• nu este necesară justificarea folosirii banilor încasaţi.

Printre dezavantaje se numără:

– de multe ori contractele de drepturi de proprietate intelectuală sunt încheiate pentru activităţi unice, nerepetitive, ceea ce face ca veniturile lunare să nu fie constante.
– nu orice venit poate fi încasat pe baza contractelor de drepturi de autor, ci doar cele care se încadrează în prevederile Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

– proceduri

– semnarea contractului de cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală
– înregistrarea fiscală la ANAF, prin completarea declaraţiei „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române” , însoţită de o copie a actului de identitate şi de copie a contractului semnat de ambele părţi contractante, în termen de 30 de zile de la data obţinerii venitului

Orice activitate desfăşurată de o persoana fizică poate fi reconsiderată ca fiind activitate dependentă dacă se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit,
foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit dsu dacă plătitorul de venit suportă cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, indemnizaţia de concediu de odihnă sau cea pentru incapacitate temporară de muncă.

În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii vor fi recalculate şi plătite, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.

Activităţile care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe potrivit Legii 8/1996 privind dreptul de autor nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente.

Dezavantaje ale contractelor de drepturi de autor

– de multe ori contractele de drepturi de proprietate intelectuală sunt încheiate pentru activităţi unice, nerepetitive, ceea ce face ca veniturile lunare să nu fie constante;

– nu orice venit poate fi încasat pe baza contractelor de drepturi de autor, ci doar cele care se încadrează în prevederile Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

– acest tip de contract poate presupune anumite clauze care trebuie respectate de cãtre cel care cedează drepturile de autor, precum: clauze de confidenţialitate (nu trebuie dezvăluite nimănui anumite date privind contractul încheiat sau cesionarul, precum proiectele acestuia, relaţiile cu terţii, etc), clauze de exclusivitate (este interzisă încheierea altor contracte, convenţii sau înţelegeri care ar afecta contractul respectiv) sau de neconcurenţă sau concurenţă neloială (semnatarul se obligă să nu colaboreze în niciun fel cu alte instituţii de presă).

– şi în acest domeniu legislaţia poate pune probleme; de exemplu anul trecut autorităţile au obligat PFA-urile şi persoanele plătite în baza drepturilor de autor să depună individual declaraţii la casele judeţene de pensii şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi să se prezinte lunar la ghişeele instituţiilor pentru a plăti contribuţii de asigurări sociale pentru şomaj şi pensie. În cele din urmă s-a decis ca plata acestor contribuţii să poată fi efectuată de către firme în contul celor cu drepturi de autor.

Tot anul trecut a existat un proiect legislativ în baza căruia contribuţiile de asigurări sociale plătite de cei care obţin venituri în baza contractelor de drepturi de autor urmau să se dubleze, la 25-35% din venituri. Nici această modificare nu a fost aplicată.

Totodată, în luna martie Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declanşat inspecţii fiscale la persoanele fizice care au avut în 2006-2010 venituri impozabile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală şi contracte de colaborare peste plafonul de scutire de la plata TVA (jurnalişti, analişti financiari, analişti politici, artişti şi moderatori de emisiuni TV).

Mulţi artişti şi jurnalişti au denunţat „abuzul grav” făcut de ANAF privind obligaţia plăţii TVA retroactiv. ANAF a reacţionat anunţând că nu poate fi vorba de retroactivitate şi că a început inspecţii fiscale inclusiv în cazul teatrelor, după ce a constatat că există anumite persoane fizice care, deşi aveau încheiate contracte de drept de autor, în realitate desfăşurau activităţi de natură dependentă, ceea ce presupune plata unor contribuţii sociale.

Surse de documentare consultate pentru elaborarea acestui material:

1. Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
http://www.legi-internet.ro
2. Consultanţi

https://avocatnet.ro